Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Czas na zmianę

Czas na zmianę

Projekt: „Czas na zmianę” OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 – 28.02.2021 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś Priorytetowa: 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Projektodawca: Fundacja Społeczeństwo Przyszłości Projekt skierowany jest do 144 osób (86K i 58M) zagrożonych ubóstwem lub ...

Test

...
Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST